Hỏi đáp

Bộ Công Thương ban hành thông tư số 42/2018/TT

Thông tư 42/2018/TT-BCT sửa đổi thông tư 31/2015/TT-BCT ban hành quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do Asean – Úc – Niu Di-Lân do Bộ trưởng Bộ công thương ban hành. sentayho.com.vn xin giới thiệu đến bạn nội dung đầy đủ của thông tư số42 ngay sau đây.

Thông tư số 42/2018/TT-BCT

BỘ CÔNG THƯƠNG——-

Moit là gì

Bạn đang đọc: Bộ Công Thương ban hành thông tư số 42/2018/TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 42/2018/TT-BCT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2018

THÔNG TƯ

Tìm hiểu thêm: Phong cách ngôn ngữ báo chí

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 31/2015/TT-BCT NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG HIỆP ĐỊNH THÀNH LẬP KHU VỰC THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN – ÚC – NIU DI-L N

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn , và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Môi trường kiềm chính là gì? Tìm hiểu chi tiết nhất về Môi trường kiềm

Căn cứ Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa;

Môi trường kiềm chính là gì? Tìm hiểu chi tiết nhất về Môi trường kiềm

Thực hiện Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN – Úc – Niu Di-lân ký ngày 27 tháng 02 năm 2009 tại Hội nghị cấp cao lần thứ 14 tại Thái Lan giữa các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á với Úc , và Niu Di-lân;

Môi trường kiềm chính là gì? Tìm hiểu chi tiết số 1 về Môi trường kiềm

Thực hiện Nghị định thư thứ số 1 sửa đổi Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN – Úc – Niu Di-lân ký ngày 26 tháng 8 năm 2014 trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 46 tại Mi-an-ma;

Môi trường kiềm chính là gì? Tìm hiểu chi tiết nhất về Môi trường kiềm

Thực hiện Báo cáo phiên họp lần thứ 10 của Ủy ban hỗn hợp thực thi Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN – Úc – Niu Di-lân đến từ ngày 04 đến ngày 08 tháng 4 năm 2018 tại Đà Nẵng về việc thông qua sửa đổi Phụ lục 2 – Quy tắc cụ thể mặt hàng thuộc Chương 3 – Quy tắc xuất xứ trong khuôn khổ Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN – Úc – Niu Di-lân;

Môi trường kiềm là gì? Tìm hiểu chi tiết số 1 về Môi trường kiềm

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

Môi trường kiềm chính là gì? Tìm hiểu chi tiết số 1 về Môi trường kiềm

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định làm Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN – Úc – Niu Di-lân (sau đây gọi chính là Thông tư số 31/2015/TT-BCT).

Môi trường kiềm chính là gì? Tìm hiểu chi tiết nhất về Môi trường kiềm

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT

Môi trường kiềm chính là gì? Tìm hiểu chi tiết số 1 về Môi trường kiềm

Điều 2 đã được sửa đổi, bổ sung như sau:

Môi trường kiềm chính là gì? Tìm hiểu chi tiết số 1 về Môi trường kiềm

“Thủ tục cấp , kiểm tra C/O mẫu AANZ của Việt Nam làm theo quy định tại:

Môi trường kiềm là gì? Tìm hiểu chi tiết nhất về Môi trường kiềm

Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này;

Môi trường kiềm là gì? Tìm hiểu chi tiết số 1 về Môi trường kiềm

Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa và Thông tư số 05/2018/TT-BCT ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định về xuất xứ hàng hóa.”

Môi trường kiềm là gì? Tìm hiểu chi tiết số 1 về Môi trường kiềm

Phụ lục II – Quy tắc cụ thể mặt hàng đã được sửa đổi, bổ sung như sau:

Môi trường kiềm chính là gì? Tìm hiểu chi tiết nhất về Môi trường kiềm

Bãi bỏ Phụ lục II – Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 31/2015/TT-BCT và thay thế chỉ bằng Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Môi trường kiềm là gì? Tìm hiểu chi tiết nhất về Môi trường kiềm

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể đến từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

Nơi nhận:– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; – các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; – UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ; – Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Tổng bí thư, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng TƯ , và các Ban của Đảng; – Viện KSND tối cao, Tòa án ND tối cao; – Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản); – Công báo; – Kiểm toán Nhà nước; – Cổng thông tin điện tử Chính phủ; – Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương; – BQL các KCN , và CX Hà Nội; – Sở Công Thương Hải Phòng; – Bộ Công Thương: Bộ trưởng; các Thứ trưởng, các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ; các Phòng QLXNKKV (19); – Lưu: VT, XNK (5). BỘ TRƯỞNGTrần Tuấn Anh

Môi trường kiềm chính là gì? Tìm hiểu chi tiết số 1 về Môi trường kiềm

Môi trường kiềm là gì? Tìm hiểu chi tiết số 1 về Môi trường kiềm

Môi trường kiềm chính là gì? Tìm hiểu chi tiết nhất về Môi trường kiềm

Môi trường kiềm chính là gì? Tìm hiểu chi tiết số 1 về Môi trường kiềm

Môi trường kiềm là gì? Tìm hiểu chi tiết nhất về Môi trường kiềm

Môi trường kiềm chính là gì? Tìm hiểu chi tiết nhất về Môi trường kiềm

PHỤ LỤC

QUY TẮC CỤ THỂ MẶT HÀNG

Vay thấu chi là gì? Cần có điều kiện gì để đã được vay thấu chi? – sentayho.com.vn

(ban hành kèm theo Thông tư số 42/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT)

Môi trường kiềm chính là gì? Tìm hiểu chi tiết nhất về Môi trường kiềm

Giải thích chung

Trong phạm vi Phụ lục này:

Môi trường kiềm chính là gì? Tìm hiểu chi tiết nhất về Môi trường kiềm

Quy tắc cụ thể mặt hàng (sau đây gọi là danh mục PSR) được xây dựng trên cơ sở Hệ thống Hài hòa (HS 2017). Trong danh mục PSR, cột đầu tiên gồm có các chương, nhóm hoặc phân nhóm, cột thứ hai chính là mô tả hàng hóa , và cột thứ ba quy định về tiêu chí xuất xứ cho từng mặt hàng cụ thể.

Môi trường kiềm là gì? Tìm hiểu chi tiết số 1 về Môi trường kiềm

a) Chương là hai số đầu tiên của mã số phân loại hàng hóa theo mã HS;

Môi trường kiềm là gì? Tìm hiểu chi tiết số 1 về Môi trường kiềm

b) Nhóm là bốn số đầu tiên của mã số phân loại hàng hóa theo mã HS;

Môi trường kiềm là gì? Tìm hiểu chi tiết số 1 về Môi trường kiềm

c) Phân nhóm là sáu số đầu tiên của mã số phân loại hàng hóa theo mã HS.

Môi trường kiềm chính là gì? Tìm hiểu chi tiết số 1 về Môi trường kiềm

Khi một nhóm hoặc một phân nhóm HS cụ thể đã được quy định áp dụng tiêu chí lựa chọn, hàng hóa đã được coi chính là có xuất xứ nếu đáp ứng một trong các tiêu chí lựa chọn đó.

Môi trường kiềm là gì? Tìm hiểu chi tiết nhất về Môi trường kiềm

Trường hợp quy tắc hàm lượng giá trị khu vực đã được áp dụng, công đoạn sản xuất cuối cùng phải được làm tại một nước thành viên.

Môi trường kiềm chính là gì? Tìm hiểu chi tiết nhất về Môi trường kiềm

Yêu cầu chuyển đổi mã số hàng hóa chỉ áp dụng đối với nguyên liệu không có xuất xứ.

Môi trường kiềm chính là gì? Tìm hiểu chi tiết số 1 về Môi trường kiềm

Trường hợp quy tắc chuyển đổi mã số hàng hóa nhấn mạnh việc không cho phép chuyển đổi từ một mã số hàng hóa khác, việc các loại trừ đó áp dụng chỉ đối với nguyên liệu chưa có xuất xứ.

Môi trường kiềm là gì? Tìm hiểu chi tiết nhất về Môi trường kiềm

Tại cột thứ ba của danh mục PSR trong phạm vi Phụ lục này, một số từ ngữ được hiểu như sau:

Môi trường kiềm là gì? Tìm hiểu chi tiết số 1 về Môi trường kiềm

a) WO nghĩa chính là hàng hóa có xuất xứ thuần túy hoặc đã được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của một nước thành viên theo định nghĩa tại điểm a khoản 1 Điều 2 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 31/2015/TT-BCT.

Môi trường kiềm là gì? Tìm hiểu chi tiết số 1 về Môi trường kiềm

b) RVC (XX) nghĩa là hàng hóa đạt hàm lượng giá trị khu vực không nhỏ hơn XX phần trăm (%) theo công thức tính quy định tại Điều 5 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 31/2015/TT-BCT.

Môi trường kiềm chính là gì? Tìm hiểu chi tiết số 1 về Môi trường kiềm

c) CC nghĩa là tất cả nguyên liệu chưa có xuất xứ dùng trong quá trình sản xuất ra hàng hóa phải trải qua quá trình chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp 2 (hai) số (chuyển đổi Chương).

Môi trường kiềm chính là gì? Tìm hiểu chi tiết số 1 về Môi trường kiềm

d) CTH nghĩa chính là tất cả nguyên liệu không có xuất xứ dùng trong quá trình sản xuất ra hàng hóa phải trải qua quá trình chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp 4 (bốn) số (chuyển đổi Nhóm).

Môi trường kiềm là gì? Tìm hiểu chi tiết nhất về Môi trường kiềm

đ) CTSH nghĩa là tất cả nguyên liệu chưa có xuất xứ dùng trong quá trình sản xuất ra hàng hóa phải trải qua quy trình chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp 6 (sáu) số (chuyển đổi Phân nhóm).

Môi trường kiềm là gì? Tìm hiểu chi tiết số 1 về Môi trường kiềm

Chú thích Chương trong phạm vi Phụ lục này áp dụng đối với tất cả các nhóm hoặc phân nhóm thuộc chương đã được nhắc đến trừ khi có quy định trường hợp ngoại lệ.

Mời bạn xem thêm: Nội dung chi tiết quyết định 5331/QĐ-BYT năm 2018

Thành ngữ Quốc sắc thiên hương 国色天香 guó sè tiān xiāng

Tìm hiểu thêm: [Misc] Một số thuật ngữ hay dùng trong fic như thể loại, rating…