Hỏi đáp

Bộ Tài Chính (Minister of Finance) là gì vậy? Cơ cấu tổ chức

Bộ Tài Chính

Khái niệm

Bộ Tài Chính trong tiếng Anh gọi là: the Ministry of Finance.

Bạn đang xem: Bộ tài chính tiếng anh là gì

Bạn đang đọc: Bộ Tài Chính (Minister of Finance) là gì vậy? Cơ cấu tổ chức

Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ, làm chức năng quản lí nhà nước về: Tài chính – ngân sách.

(Bao gồm: Ngân sách nhà nước; thuế; phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; dự trữ nhà nước; các quĩ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; tài chính hợp tác xã , và kinh tế tập thể; tài sản công theo qui định của pháp luật);

Hải quan; kế toán; kiểm toán độc lập; giá; triệu chứng khoán; bảo hiểm; hoạt động dịch vụ tài chính và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lí nhà nước của bộ; thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo qui định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức

Tìm hiểu thêm: Tổng hợp tiếng Anh là gì ? Nghĩa tổng hợp trong tiếng Anh

1. Vụ Ngân sách nhà nước.

2. Vụ Đầu tư.

3. Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt (Vụ I).

4. Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp.

5. Vụ Chính sách thuế.

6. Vụ Tài chính các ngân hàng , và tổ chức tài chính.

7. Vụ Hợp tác quốc tế.

8. Vụ Pháp chế.

Tham khảo thêm: 300 tên tiếng anh hay cho bé trai , bé gái – Phú Gia Trading

9. Vụ Tổ chức cán bộ.

10. Vụ Thi đua – Khen thưởng.

11. Thanh tra.

12. Văn phòng.

13. Cục Quản lí công sản.

14. Cục Quản lí nợ và tài chính đối ngoại.

15. Cục Quản lí, giám sát bảo hiểm.

16. Cục Quản lí, giám sát kế toán, kiểm toán.

17. Cục Quản lí giá.

18. Cục Tin học , Thống kê tài chính.

19. Cục Tài chính doanh nghiệp.

20. Cục Kế hoạch – Tài chính.

21. Tổng cục Thuế.

Tham khảo thêm: Loa subwoofer chính là gì vậy? Dòng loa Sub Siêu trầm hay nhất

22. Tổng cục Hải quan.

23. Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

24. Kho bạc Nhà nước.

25. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

26. Viện Chiến lược và chính sách tài chính.

27. Thời báo Tài chính Việt Nam.

28. Tạp chí Tài chính.

29. Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính.

Các tổ chức qui định từ khoản 1 đến khoản 25 là các tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng làm chức năng quản lí nhà nước; các tổ chức qui định đến từ khoản 26 đến khoản 29 là các tổ chức sự nghiệp phục vụ quản lí nhà nước thuộc bộ.

Vụ Ngân sách nhà nước có 5 phòng, Vụ Chính sách thuế có 5 phòng, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp có 4 phòng, Vụ Đầu tư có 4 phòng, Vụ Tài chính các ngân hàng , và tổ chức tài chính có 4 phòng, Vụ Pháp chế có 5 phòng, Vụ Tổ chức cán bộ có 5 phòng, Vụ Hợp tác quốc tế có 4 phòng.

Cục Quản lí nợ , Tài chính đối ngoại có 9 phòng, Cục Quản lí giá có 6 phòng, Cục Quản lí công sản có 5 phòng, Cục Quản lí, giám sát bảo hiểm có 7 phòng, Cục Quản lí, giám sát kế toán, kiểm toán có 5 phòng, Cục Tài chính doanh nghiệp có 9 phòng, Cục Tin học và Thống kê tài chính có 8 phòng, Cục Kế hoạch – Tài chính có 10 phòng, Thanh tra Bộ có 11 phòng, Văn phòng Bộ có 6 phòng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và danh sách các tổ chức sự nghiệp khác thuộc bộ.

(Tài liệu tham khảo: Nghị định 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017)

Xem thêm: Drift Apart là gì và cấu trúc cụm đến từ Drift Apart trong câu Tiếng Anh

Bạn thấy bài viết thế nào?

Tìm hiểu thêm: Baka là gì? dùng baka như thế nào cho đúng?