Hỏi đáp

Chi ngân sách Nhà nước là gì vậy? Quy định về điều kiện chi ngân sách Nhà nước?

1. Chi ngân sách Nhà nước chính là gì vậy?

Chi ngân sách Nhà nước chính là việc phân phối và sử dụng quỹ ngân sách Nhà nước nhằm đảm bảo làm chức năng của Nhà nước theo các nguyên tắc số 1 định. Cơ cấu chi ngân sách Nhà nước là nội dung các khoản chi và tỉ trọng của các khoản chi trong tổng chi ngân sách Nhà nước.

2. những điều kiện chi ngân sách Nhà nước theo Luật ngân sách Nhà nước

a. Khoản chi dự định thực hiện phải có trong dự toán ngân sách đã được giao.

Bạn đang đọc: Chi ngân sách Nhà nước là gì vậy? Quy định về điều kiện chi ngân sách Nhà nước?

Bạn đang xem: Chi ngân sách nhà nước là gì

Lập dự toán ngân sách nhà nước chính là quá trình xây dựng và quyết định dự toán thu, chi ngân sách của nhà nước trong thời hạn 1 năm. Thực chất bản dự toán ngân sách nhà nước là các chương trình, kế hoạch hay chính sách của nhà nước trong một tài khóa xác định. Dự toán ngân sách rất nhiều quan trọng và khá phức tạp, trong đó đảm bảo tính thống nhất, toàn diện và tính cân đối: các khoản chi chính là mục tiêu phải thực hiện, các khoản thu chính là phương tiện để làm các mục tiêu đó. Mỗi một khoản chi của ngân sách nhà nước đều hết sức quan trọng , và nó tác động, tác động lớn đến sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội…

Việc pháp luật quy định các khoản chi ngân sách nhà nước muốn được thanh toán, chi trả phải có trong dự toán ngân sách được giao chính là do mọi nhu cầu chi dự kiến cho năm kế hoạch phải được xác định trong dự toán kinh phí từ cơ sở thông qua các bước xét duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ thấp đến cao. Quyết định cuối cùng cho dự toán chi ngân sách nhà nước thuộc về Quốc hội. Chỉ sau khi bản dự toán đã được Quốc hội thông qua mới trở thành căn cứ chính thức để phân bổ số chi cho mỗi ngành, mỗi cấp.

Hàng năm, các cơ quan đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước phải lập dự toán trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Dự toán ngân sách nhà nước của cả nước được Chính phủ tổng hợp trình Quốc hội quyết định. Quốc hội tiến hành phân bổ dự toán ngân sách trung ương; Hội đồng nhân dân các cấp phân bổ dự toán ngân sách của cấp mình. Dự toán chi ngân sách nhà nước được lập dựa vào các căn cứ:

Tìm hiểu thêm: Tiến Thoái Lưỡng Nan Là Gì? Làm Thế Nào Để Không Rơi Vào Tiến Thoái Lưỡng Nan

Căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể của các Bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan khác ở trung ương , và các cơ quan nhà nước ở địa phương. Cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp , tỷ lệ % phân chia các khoản thu , và mức bổ sung cho ngân sách cấp dưới (trong năm tiếp theo của thời kỳ ổn định). Lập ngân sách nhà nước dựa trên các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức hiện hành về thu chi ngân sách nhà nước như chi tiền lương, sinh hoạt phí cho cán bộ, .… Đối với các cơ quan thụ hưởng ngân sách, việc lập dự toán ngân sách cho ngân sách của cơ quan phải dựa vào số kiểm tra về dự toán ngân sách được thông báo.

Quốc hội quyết định chi tiết một vài nội dung quan trọng trong dự toán ngân sách nhà nước như tổng số chi ngân sách nhà nước trong đó có chi ngân sách trung ương và chi ngân sách địa phương, quyết định chi tiết theo các lĩnh vực chi đầu tư phát triển, chi trả nợ…. Có thể thấy rằng, đây là điều kiện ở cấp trung ương đối với các khoản chi. Bởi nó quy định khoản chi đó phải nằm trong dự toán ngân sách – đạo luật ngân sách thường niên mà chỉ cơ quan lập pháp cao nhất là Quốc hội có quyền thông qua.

Đối với Hội đồng nhân dân căn cứ vào nhiệm vụ thu, chi ngân sách được cấp ở trên giao và tình hình thực tế tại địa phương quyết định; dự toán chi ngân sách địa phương, quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết. Quy định này đảm bảo các khoản dự định chi sẽ phù hợp với tổng thể các khoản chi khác, hợp lý với định hướng phát triển kinh tế – xã hội mà Nhà nước đề ra trong năm ngân sách.

Quy định này tạo ra sự công khai cho việc thực hiện chi ngân sách, hạn chế xảy ra các việc khoản chi bất minh, chi không rõ mục đích, chi quá tạo ra các thất thoát lớn. Tuy nhiên nếu chỉ theo như đúng các khoản đã được chi trong dự toán được giao thì có khi lại gây ra các thiếu xót bởi không thể dự liệu đã được hết trước mọi vấn đề có thể xảy ra. Vì vậy mà nhà thực hiện luật đã dự liệu thêm một vài ngoại lệ (theo điều 52, 59 của Luật Ngân sách nhà nước)

+) Trường hợp đầu năm ngân sách, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa quyết định dự toán ngân sách, phương án phân bổ ngân sách thì cơ quan tài chính các cấp được phép tạm cấp kinh phí cho các nhu cầu chưa thể trì hoãn được( Mức tạm cấp hàng tháng tối đa chưa quá mức chi bình quân 01 tháng của năm trước, Chi nghiệp vụ phí và công vụ phí…) cho tới khi dự toán ngân sách , và phương án phân bổ ngân sách được quyết định. Đây có thể coi chính là phương án bổ sung mà luật đưa ra cho các chủ thể sử dụng ngân sách áp dụng, tạo sự linh hoạt trong hoạt động của các chủ thể đó khi chưa có dự toán ngân sách, đảm bảo ứng phó kịp thời với các trường hợp xảy ra ngoài dự kiến, bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Xem thêm: Bội chi ngân sách nhà nước chính là gì vậy? Bù đắp bội chi ngân sách nhà nước

Tuy nhiên các chủ thể được tạm cấp kinh phí phải đảm bảo hoàn trả ngay khi dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách được quyết định, nguồn vốn đã được chuyển về. Đây là quy định thể hiện sự linh hoạt của các nhà làm luật, tạo điều kiện để việc làm nhiệm vụ của các đối tượng thụ hưởng ngân sách chưa bị gián đoạn.

+) Trong quá trình chấp hành ngân sách nhà nước, có sự thay đổi về thu chi, khoản chi đến từ nguồn tăng thu so với dự toán đã được giao , đến từ nguồn dự phòng ngân sách theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Nguồn tăng thu là nguồn thu phát sinh tăng thêm, nằm ngoài dự toán ngân sách vì vậy chi đến từ khoản này cũng chưa thể nằm trong dự toán ngân sách. Chi đến từ nguồn tăng thu ở cấp ngân sách nào cũng sẽ do cơ quan có thẩm quyền của cấp ngân sách đó quyết định. Số tăng thu này sẽ đã được sử dụng để giảm bội chi, tăng chi trả nợ, tăng chi đầu tư phát triển, bổ sung quỹ dự trữ tài chính, tăng dự phòng ngân sách. Còn các khoản chi từ nguồn dự phòng ngân sách đã được sử dụng trong trường hợp có nhu cầu chi đột xuất ngoài dự toán ngân sách.

Khoản chi ngoài dự toán này cũng sẽ giúp cho giải quyết kịp thời vấn đề phát sinh đột xuất ngoài dự kiến. Trường hợp có nhu cầu chi đột xuất ngoài dự toán nhưng chưa thể trì hoãn đã được mà dự phòng ngân sách không đủ đáp ứng, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phải sắp xếp lại các khoản chi trong dự toán được giao hoặc sử dụng các nguồn dự trữ để đáp ứng nhu cầu chi đột xuất đó.

Đây là điều kiện đầu tiên, quan trọng , và cơ bản nhất để làm nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước.

b. Khoản chi dự định làm phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cấp có thẩm quyền quyết định

Ngoài điều kiện thứ số 1 là nằm trong dự toán ngân sách, trong một vài trường hợp khác chi ngân sách nhà nước còn phải đáp thêm 1 số điều kiện về chế độ, tiêu chuẩn, định mức. Nhà nước ban hành các chế độ, định mức về chi ngân sách, tạo cơ sở để quản lý chi ngân sách, tạo cơ sở để quản lý chi ngân sách một cách khoa học , thống nhất. có hai các loại định mức chi ngân sách nhà nước:

+ Định mức phân bổ ngân sách. Đây là căn cứ để xây dựng và phân bổ ngân sách cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan khác ở trung ương , và các địa phương. Thẩm quyền quyết định mức phân bổ ngân sách theo chế độ hiện hành như sau:

Thủ tướng chính phủ quyết định định mức phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện căn cứ để xây dựng , phân bổ ngân sách cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và các địa phương. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào định mức phân bổ ngân sách nhà nước do thủ tướng chính phủ ban hành, nguy cơ tài chính – ngân sách , đặc điểm tình hình ở địa phương, quyết định định mức phân bổ ngân sách làm căn cứ xây dựng dự toán và phân bổ ngân sách ở địa phương.

Xem thêm: Dự toán ngân sách chính là gì vậy? Đặc điểm , và kiểm soát lập dự toán ngân sách

+ Định mức chi tiêu: Định mức chi tiêu là các chế độ, tiêu chuẩn làm căn cứ để làm chi tiêu , kiểm soát chi tiêu ngân sách. Theo pháp luật hiện hành, thẩm quyền ban hành định mức chi tiêu như:

Chính phủ quyết định các chế độ ngân sách quan trọng, phạm vi ảnh hưởng rộng, liên quan đến việc làm nhiệm vụ kinh tế – xã hội của cả nước.

Thủ tướng chính phủ quyết định các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu làm thống nhất trong cả nước.

Bộ trưởng Bộ tài chính quyết định chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách đối với các ngành lĩnh vực sau khi thống số 1 với các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chế độ chi ngân sách hợp lý với các đặc điểm thực tế, với một vài nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương mình ở trên cơ sở nguồn ngân sách địa phương được đảm bảo.

Xem thêm: Uniqlo chính là gì , và hàng Uniqlo chính là gì vậy?

Các cơ quan có thẩm quyền ban hành các chế độ, định mức chi ngân sách phải đã được định kỳ rà soát lại các định mức tiêu chuẩn chi tiêu cho hợp lý với yêu cầu thực tế , nguồn lực ngân sách. Đồng thời, tiếp tục ban hành các chế độ, định mức chi theo nhu cầu thực tế.

Các quy định này đặt ra một giới hạn cho các khoản chi dự định thực hiện, phải nằm trong định mức đã được quy định trong dự toán. Bởi các chủ thể lập dự toán ngân sách nhà nước khi đưa ra bản dự toán với các khoản phân bổ ngân sách đã tính toán rất nhiều kỹ đến đặc thù từng lĩnh vực chi, , hơn thế là chiến lược kinh tế – xã hội được hoạch định. Vì vậy, các khoản chi phải phù hợp với chiến lược kinh tế – xã hội được xây dựng.

Việc xây dựng các định mức tiêu chuẩn, chế độ cũng rất nhiều quan trọng phải căn cứ ở trên các văn bản pháp luật do cơ qua co thẩm quyền ban hành , và phải dựa ở trên con số liên quan ở trên thực thế thí dụ như tiêu chí xây dựng định mức: số biên chế đối với quản lý hành chính. Sự nghiệp giáo dục, đào tạo: số học sinh. Sự nghiệp y tế: số giường bệnh, đối với chữa bệnh. Ngoài ra còn phân vùng , và một vài tiêu chí phụ như tỷ lệ chi cho con người , chi cho hoạt động.

Xem thêm: Quản lý ngân sách nhà nước chính là gì vậy? Nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước?

Việc chi theo định mức, chế độ, tiêu chuẩn này gây nên sự công bằng, chống thất thoát lãng phí tạp ra tính cụ thể trong khoản chi có định lưỡng rõ ràng. Đảm bảo chỉ đủ, chi đúng, hạn chế việc chi quá mức rồi lại xin cấp kinh phí, tăng cường tính tự chủ , năng động trong việc làm khoản chi. Việc quy định định mức cho các khoản chi ngân sách có thể thực hiện giảm tính chủ động của các đơn vị sử dụng ngân sách, hơn nữa có thể thực hiện xuất hiện tình trạng các đơn vị sử dụng ngân sách chi cho hết số ngân sách được phân bổ, không quan tâm đến tốt nhất của khoản chi đó. Thêm vào đó việc xác định các định mức tiêu chuẩn, chế độ sao cho hợp lý là một vấn đề cần phải đã được quan tâm theo dõi và có các thay đổi sao cho phù hợp với từng giai đoạn, thời kì nhất định.

c. Khoản chi dự định làm phải đã được Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách hoặc người đã được ủy quyền quyết định chi.

cac-dieu-kien-chi-ngan-sach-nha-nuoc%282%29

Lut sư tư vn pháp lut trc tuyến qua tng đài:1900.6568

Thủ trưởng đơn vị chính là người đứng đầu một cơ quan chính là người điều hành, nắm rõ mọi vấn đề cần thiết cái gì cần phải chi , và chi như thế nào cho hợp lí hợp lý với định mức, tiêu chuẩn, chế độ, hoặc người đã được ủy quyền quyết định chi. Không các thế, với quy định này cũng sẽ góp phần tăng cường hơn tính sáng tạo, tự chủ trong làm ra các quyết định chi sao cho đạt được tốt nhất cao. Bởi nếu như quyết định chi sai, chi chưa đúng mục đích làm thất thoát thì người phải chịu trách nhiệm ở đây chính và trước tiên là thủ trưởng cơ quan hoặc có thể chính là người đã được ủy quyền quyết định chi.

Theo khoản 4 điều 52 Nghị định 60/2003/NĐ-CP. Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách: (a) Quyết định chi đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức , và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao; (b) Quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản nhà nước theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức; đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả. Trường hợp vi phạm, tuỳ theo tính chất và mức độ, sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Đối với các khoản chi do cơ quan tài chính cấp phát trực tiếp thì quyết định chi chính là “lệnh chi tiền” của cơ quan tài chính. Đối với các khoản chi cơ quan tài chính không cấp phát trực tiếp thì khi có nhu cầu chi, đơn vị sử dụng ngân sách lập , gửi Kho bạc nhà nước giấy rút dự toán ngân sách nhà nước cùng với quyết định chi do thủ trưởng đơn vị ký.

Trong trường hợp thủ thưởng cơ quan hay là người đã được ủy quyền làm chi mà kém năng lực hay chi một cách sai phạm thì cũng sẽ có các hậu quả lớn có xử lí cũng chưa chắc phục hồi lại được hay là thu về được số tiền thất thoát, việc này đòi hỏi phải có các cơ chế giám sát việc chi phải hiệu quả và hữu ích nhất và thủ trưởng hay là người được ủy quyền đòi hỏi phải có năng lực thực hiện việc tốt. Vai trò của thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách trong quy trình chi ngân sách là hết sức quan trọng.

Xem thêm: Tài chính công là gì vậy? Phân tích đặc điểm và vai trò của tài chính công?

Khoản chi đã được thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách hoặc người đã được ủy quyền quyết định chi. Điều này có nghĩa, chỉ người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền mới đã được phép quyết định chi. Pháp luật cũng quy định cụ thể về chế độ ủy quyền khi quyết định chi ngân sách nhà nước.

+ Cơ quan có thẩm quyền chung: Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp điều chỉnh các chỉ tiêu ngân sách nhà nước, giám sát hoạt động chi ngân sách của Chính Phủ, Ủy ban nhân dân các cấp.

Chính Phủ, thủ tướng chính phủ kiểm tra quy trình tuân thủ các chỉ tiêu ngân sách thông qua nguyên tắc chi ngân sách.

Ủy ban nhân dân chấp hành ngân sách nhà nước cấp mình , và giám sát hoạt động chi cấp dưới.

+ Cơ quan có thẩm quyền riêng:

Cơ quan tài chính có chức năng quản lí chung đối với hoạt động chi ngân sách và chịu trách nhiệm về tính tốt nhất của việc sử dụng ngân sách nói chung. Qua đó giám sát tình hình sử dụng kinh phí ở các đơn vị sử dụng ngân sách và quyền đề nghi

tạm ngừng cấp phát khi đơn vị sử dụng ngân sách chưa tuân thủ pháp luật.

Cơ quan kho bạc nhà nước phải tuân thủ những điều kiện chi ngân sách và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

Xem thêm: Cách thức xử lý khắc phục bội chi ngân sách nhà nước

Ngân hàng nhà nước cân đối ngân sách chỉ bằng việc “tạm ứng cho NSNN để xử lí thiếu hụt tạm thời của quỹ ngân sách nhà nước theo Quyết định của thủ tướng chính phủ”.

Có thể thấy khi đáp ứng đủ với 3 điều kiện trên thì việc chi ngân sách nhà nước cũng sẽ dễ dàng đã được làm , 3 điều kiện trên cũng có sự phân tầng về cả thẩm quyền đến từ cao đến thấp. Việc quy định những điều kiện này cho thấy đảm bảo được sự liên kết đến từ cấp cao số 1 đến thấp nhất mà lại có sự phân công rõ ràng chưa có sự chồng chéo với nhau.

d. những điều kiện cụ thể khác.

Theo Khoản 4 Điều 51 Nghị định 60/2003/NĐ-CP. Đối với trường hợp sử dụng vốn, kinh phí ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc , các công việc khác phải qua đấu thầu hoặc thẩm định giá thì trước khi khoản chi được thực hiện, còn phải tổ chức đấu thầu hoặc thẩm định giá theo quy định của pháp luật. Đây là khoản chi hành chính bảo đảm cho hoạt động thường xuyên của bộ máy nhà nước. Quy định này đảm bảo chi hoạt động chi trong lĩnh vực này chính là chi đúng, chi đủ, tổ chức đấu thầu hoặc định giá tài sản với mục đích xác định giá trị thực sự của tài sản, đến từ đó thực hiện khoản chi hợp pháp, đúng đắn , và minh bạch để tránh trường hợp giá cả báo cáo không rõ rang gây nên sự thất thoát.

Xem thêm: MNC là gì ? 10 công ty đa quốc gia nổi tiếng ở Việt Nam – sentayho.com.vn

Tại Khoản 5 Điều 51 Nghị định 60/2003/NĐ-CP. Quy định các khoản chi có tính chất thường gặp đã được chia đều trong năm để chi; các khoản chi có tính chất thời vụ hoặc chỉ phát sinh vào một vài thời điểm nh­ư đầu t­ư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa điều trị lớn và các khoản chi có tính chất chưa th­ường xuyên khác phải làm theo dự toán quý đã được đơn vị dự toán cấp I giao cùng với giao dự toán năm. Quy định này đưa ra nhằm đảm bảo thêm tính rõ ràng và phù hợp với dự toán năm của các khoản chi chưa mang tính chất thường gặp đối với các đơn vị dự toán cấp dưới. Đối với các khoản chi có tính chất thường xuyên ( chính là khoản thu mang tính định kì) thì quy định này bảo đảm cho thực hiên chi một cách đầy đủ , và đúng đắn nhất.

Khoản chi dự định làm phải có đủ hồ sơ, chứng từ thanh toán đầy đủ. Đây chính là một điều kiện cụ thể được đưa ra tại Thông tư 79/2003/TT-BTC. Theo đó các khoản chi dự định thực hiện (bao gồm các khoản chi thường xuyên; chi sự nghiệp kinh tế; chi chương trình mục tiêu; chi kinh phí uỷ quyền , và các khoản chi khác của ngân sách nhà nước) phải có đủ hồ sơ, chứng từ thanh toán hợp lệ. Tùy theo tính chất của từng khoản chi mà hồ sơ, chứng đến từ được yêu cầu khác nhau.

Tuy đây chưa phải chính là điều kiện chính nhưng cũng chính là điều kiện rất cần thiết. Nó tạo cơ sở chắc chắn, cụ thể, chính xác cho các khoản chi khi thực hiện vì đã có chứng từ, hóa đơn kèm theo. Hơn nữa, việc này cũng sẽ gây ra các đối tượng sử dụng ngân sách một thói quen sử dụng triệu chứng từ khi có các nhu cầu chi phát sinh, đảm bảo tính minh bạch cho các khoản chi, , và còn dễ dàng hơn cho việc thống kê hay là điều tra.

Hiện nay chi NSNN đã từng bước đã được cơ cấu lại theo hướng làm cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tăng cho đầu tư cho phát triển xã hội và cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, xóa đói giảm nghèo, phát triển nông nghiệp , nông thôn, bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực quản lý, bảo đảm chi ngân sách ngày càng tiết kiệm , và đạt hiệu quả cao.

3. Trách nhiệm kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước

Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định , và đã được thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.

Hoạt động kiểm soát chi ngân sách nhà nước là một công vụ đặc biệt quan trọng của nhà nước trong quy trình quản lý ngân sách nhà nước nhằm làm tốt hoạt động chi ngân sách nhà nước, giữ gìn kỷ luật tài chính, hạn chế tình trạng tham nhũng, lãng phí ngân sách nhà nước

Vai trò, trách nhiệm kiểm soát chi ngân sách nhà nước là trách nhiệm của các ngành, các cấp, các cá nhân , và tổ chức, song theo quy định pháp luật ngân sách đã được giao trực tiếp cho các cơ quan, cá nhân, tổ chức sau:

Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước

Điều 52 Nghị định 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước quy định thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách có trách nhiệm:

“a) Quyết định chi đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức , trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

b) Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước , và tài sản nhà nước theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả. Trường hợp vi phạm, tùy theo tính chất , mức độ, cũng sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo đúng quy định của pháp luật”

thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách căn cứ vào thông báo dự toán ngân sách nhà nước, chủ động bố trí, sử dụng kinh phí chi thường gặp để thực hiện chế độ tự chủ theo các nội dung, yêu cầu công việc đã được giao cho hợp lý để hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo tiết kiệm , có hiệu quả.

Kho bạc nhà nước

Kho bạc nhà nước là cơ quan có hoạt động chủ yếu chính là quản lý nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước và huy động vốn cho ngân sách nhà nước. Luật Ngân sách nhà nước Điều 56 quy định “ Căn cứ vào dự toán ngân sách nhà nước được giao , yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách quyết định chi gửi Kho bạc Nhà nước. Kho bạc nhà nước kiểm tra tính hợp pháp của các tài liệu cần thiết theo quy định của pháp luật và làm chi ngân sách khi có đủ những điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 5 của Luật này theo phương thức thanh toán trực tiếp…”

Trước khi thanh toán, chi trả Kho bạc nhà nước kiểm tra hồ sơ chi của đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

Trong quy trình kiểm soát, quản lý hồ sơ chi của các đơn vị sử dụng ngân sách, nếu phát hiện có sai sót, khoản chi không đúng mục đích, đối tượng theo dự toán đã được phê duyệt, không đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu hoặc những điều kiện khác theo quy định của pháp luật, Kho bạc nhà nước sẽ đến từ chối cấp phát thanh toán

Sau khi chi, Kho bạc nhà nước kiểm tra tình hình sử dụng kinh phí của đơn vị sử dụng Ngân sách nhà nước sau khi đã xuất quỹ ngân sách nhà nước, Kho bạc nhà nước kiểm tra tồn quỹ ngân sách nhà nước của cấp ngân sách tương ứng với khoản chi.

trach-nhiem-kiem-soat-cac-khoan-chi-ngan-sach-nha-nuoc-2

Luật sư tư vấn pháp luật tài chính trực tuyến qua tổng đài:1900.6568

Cơ quan tài chính

Đối với hoạt động kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước, cơ quan tài chính có vai trò , trách nhiệm sau:

Trước hết, cơ quan tài chính lập và tổng hợp dự toán chi ngân sách nhà nước của các bộ, ngành, địa phương.

Cơ quan tài chính thẩm tra việc phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị sử dụng ngân sách trước khi thông báo hạn mức chi hàng quý cho đơn vị thụ hưởng, khi có các khoản chi trong dự toán không đúng chế độ, tiêu chuẩn, phù hợp không hợp lý với ngân sách , và định hướng phát triển kinh tế- xã hội, các cơ quan tài chính có quyền yêu cầu bố trí lại từng khoản chi.

Cơ quan tài chính có nghĩa vụ bảo đảm bố trí nguồn để đáp ứng các nhu cầu chi; trong đó có việc huy động các nguồn vay tạm thời để đảm bảo thực hiện việc kiểm soát chi theo đúng quy định của pháp luật

Cơ quan tài chính còn có quyền kiểm tra quá trình cấp phát, phân phối , sử dụng ngân sách nhà nước của cơ quan quản lý cấp phát; kiểm tra việc sử dụng kinh phí ở các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. trường hợp phát hiện các khoản chi tiêu vượt nguồn cho phép, sai chính sách chế độ hoặc cơ quan tài chính phát hiện ra có các hành vi không chấp hành đúng chế độ báo cáo thì cơ quan tài chính có quyền yêu cầu Kho bạc nhà nước tạm ngừng thanh toán. Trường hợp phát hiện việc chấp hành dự toán của các đơn vị sử dụng ngân sách chậm hoặc chưa phù hợp thực hiện ảnh hưởng kết quả nhiệm vụ, thì có quyền yêu cầu các cơ quan nhà nước và đơn vị dự toán cấp trên có biện pháp kịp thời hoặc điều chỉnh nhiệm vụ, dự toán chi của các cơ quan, đơn vị trực thuộc để bảo đảm làm ngân sách theo mục tiêu , và tiến độ quy định.

Đối với các khoản chi ngân sách nhà nước mà cơ quan tài chính quyết định chi bằng hình thức “lệnh chi tiền”, thì chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát nội dung, tính chất của từng khoản, bảo đảm các khoản chi này phải đảm bảo tính chất, điều kiện , và đúng đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tham khảo thêm: Ô nhiễm môi trường biển là gì vậy? Biện pháp bảo vệ môi trường biển

Bạn thấy bài viết thế nào?

Tìm hiểu thêm: Drawdown là gì vậy? Ý nghĩa của Drawdown trong giao dịch forex