Chương 4:KIỂM TRA, THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Chương 4:KIỂM TRA, THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM – Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD
Điều 15. Kiểm tra, thanh tra
1. Bộ Xây dựng có trách nhiệm:
a) Kiểm tra việc cấp và thu hồi chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình trên địa bàn cả nước. Hàng năm tổng hợp thống kê các chứng chỉ hành nghề đã cấp và thu hồi;
b) Hướng dẫn, kiểm tra việc bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình của các cơ sở đào tạo;
c) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Quy chế này trong phạm vi cả nước.
Cục Giám định – Bộ Xây dựng có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng thực hiện các công việc nêu trên.
2. Sở Xây dựng có trách nhiệm:
a) Kiểm tra nội dung hành nghề giám sát theo chứng chỉ đã cấp đối với các hoạt động giám sát thi công xây dựng công trình trong phạm vi địa giới hành chính quản lý;
b) Thống kê, tổng hợp các chứng chỉ hành nghề đã cấp và thu hồi tại địa phương báo cáo Bộ Xây dựng.
Điều 16. Xử lý vi phạm
1. Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình sẽ bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:
a) Khai báo không trung thực trong hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ;
b) Tự ý tẩy xoá, sửa chữa chứng chỉ, cho mượn hoặc cho thuê chứng chỉ;
c) Vi phạm đạo đức nghề nghiệp gây sự cố công trình hoặc suy giảm nghiêm trọng chất lượng công trình.
Trường hợp vi phạm các nghĩa vụ khác của người được cấp chứng chỉ hành nghề quy định tại Điều 10 của Quy chế này sẽ bị lập biên bản cảnh cáo. Sau 03 lần lập biên bản cảnh cáo, cá nhân sẽ bị thu hồi chứng chỉ.
2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đối với việc cấp chứng chỉ hành nghề, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình nếu vi phạm các quy định của Quy chế này thì tuỳ mức độ vi phạm, ngoài việc bị xử lý theo Quy chế này có thể bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Leave a Reply

Your email address will not be published.