Hỏi đáp

Công ty Quản lý tài sản (VAMC)

Công ty Quản lý tài sản (VAMC)

Công ty Quản lý tài sản (VAMC) đã được quản lý , và vận hành bởi đội ngũ cán bộ có nhiều kinh nghiệm đến từ NHNN Việt Nam, các Ngân hàng thương mại Việt Nam.

Vamc là gì

Thực hiện chủ trương của Đảng , Nhà nước, xác định nhiệm vụ quan trọng của Công ty VAMC đối với mục tiêu lành mạnh hóa tài chính , và giảm thiểu rủi ro cho các tổ chức tín dụng/khách hàng vay vốn, toàn thể đội ngũ cán bộ VAMC luôn phấn đấu chưa ngừng, quyết tâm cao nhằm tạo ra các đóng góp tích cực vào hoạt động xử lý nợ xấu, thúc đẩy sự phát triển tín dụng hợp lý, hỗ trợ khách hàng tháo gỡ trở ngại , và phát triển sản xuất kinh doanh.

Bạn đang đọc: Công ty Quản lý tài sản (VAMC)

Theo Luật Doanh nghiệp , và Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/05/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (sau đây gọi tắt chính là Công ty Quản lý tài sản). Công ty Quản lý tài sản là đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện các chức năng Mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Thu hồi nợ, đòi nợ và xử lý, bán nợ, tài sản bảo đảm; Cơ cấu lại khoản nợ, điều chỉnh điều kiện trả nợ, chuyển nợ thành vốn góp, vốn cổ phần của khách hàng vay; Đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, khai thác, dùng, cho thuê tài sản bảo đảm được Công ty Quản lý tài sản thu nợ; Quản lý khoản nợ xấu đã mua và kiểm tra, giám sát tài sản đảm bảo có liên quan đến khoản nợ xấu, bao gồm cả tài liệu, hồ sơ liên quan đến khoản nợ xấu , và đảm bảo tiền vay; Tư vấn, môi giới mua, bán nợ và tài sản; Đầu tư tài chính, góp vốn, mua cổ phần; Tổ chức bán đấu giá tài sản; Bảo lãnh cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vay vốn của tổ chức tín dụng; Hoạt động khác hợp lý với chức năng, nhiệm vụ của VAMC sau khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho phép.

Căn cứ vào Quyết định số 1459/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 27/06/2013 về “ Quyết định về việc thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các Tổ chức tín dụng Việt Nam quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn , cơ cấu tổ chức của Công ty Quản lý tài sản.Ngày 05/01/2018, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định số 28/QĐ-NHNN về việc phê duyệt Đề án cơ cấu lại , nâng cao năng lực của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020 , hướng tới 2022. Theo đó, VAMC có 11đơn vị trực thuộc (bao gồm 09Ban,01 Văn phòng hỗ trợ việc HĐTVvà 01 chi nhánh TP Hồ Chí Minh) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn , cơ cấu tổ chức của các Ban/ đơn vị thuộc VAMC như sau:

Thats All Right chính là gì và cấu trúc Thats All Right trong Tiếng Anh

Ban Mua và Quản lý nợ (gọi tắt là Ban 1) có chức năng, nhiệm vụtham mưu cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc: Xây dựng kế hoạch , và cơ chế nghiệp vụ liên quan đến hoạt động mua, quản lý và xử lý nợ theo quy định của pháp luật đối với các khoản nợ xấu mua chỉ bằng trái phiếu đặc biệt; Hoạt động nghiệp vụ liên quan đến mua, quản lý , xử lý nợ đối với các khoản nợ xấu mua chỉ bằng trái phiếu đặc biệt; Phối hợp, hướng dẫn Chi nhánh làm các hoạt động nghiệp vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban.

Tìm hiểu thêm: Đồng tính không phải là điều gì quá mới mẻ

Ban Kế hoạch và Quản lý rủi ro (gọi tắt chính là Ban 2), có chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc: Hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch hoạt động của VAMC; Thực hiện công tác báo cáo thống kê của VAMC; Thẩm định hoạt động mua, bán nợ theo giá trị thị trường, đánh giá rủi ro trong hoạt động của VAMC, cảnh báo, kiểm soát rủi ro đối với hoạt động mua, bán, xử lý nợ mua theo giá trị thị trường , và các hoạt động khác của VAMC, đề xuất các giải pháp phòng ngừa để bảo đảm hoạt động của VAMC trong giới hạn an toàn, xem xét, đề xuất việc trích lập, dùng dự phòng rủi ro trong hoạt động của VAMC; Huy động vốn cho VAMC; Phối hợp, hướng dẫn các Chi nhánh làm các hoạt động nghiệp vụ thuộc chức năng nhiệm vụ của Ban.

Ban Đầu tư , và Mua bán nợ thị trường (gọi tắt là Ban 3) có chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc: Xây dựng kế hoạch, cơ chế nghiệp vụ liên quan đến hoạt động mua, quản lý , và xử lý nợ xấu đối với các khoản nợ xấu mua theo giá trị thị trường và hoạt động đầu tư, môi giới, bảo lãnh theo quy định của pháp luật;Hoạt động nghiệp vụ liên quan đến mua, quản lý, xử lý nợ xấu đối với các khoản nợ xấu mua theo giá trị thị trường và hoạt động đầu tư, môi giới, bảo lãnhtheo quy định của pháp luật;Hoạt động hợp tác đầu tư trong quá trình thực hiện mua, quản lý , xử lý nợ;Phối hợp, hướng dẫn các Chi nhánh làm các hoạt động nghiệp vụ thuộc chức năng nhiệm vụ của Ban.

Ban Đấu giá tài sản có chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc: Xây dựng kế hoạch liên quan đến hoạt động bán đấu giá tài sảntheo quy định của pháp luật về đấu giá; Xây dựng quy chế, quy trìnhvà các quy định nội bộ khác vềnghiệp vụ liên quan đến hoạt động bán đấu giá tài sản; Tổ chức, thực hiện các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến bán đấu giá tài sản.

Ban Pháp chế có chức năng tham mưu cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc về các vấn đề pháp lý liên quan đến chính sách, chế độ và hoạt động của VAMC nhằm tuân thủ đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn, phòng tránh các rủi ro pháp lý có khả năng phát sinh trong quy trình hoạt động của VAMC; Tham mưu cho các đơn vị trong hệ thống các vấn đề pháp lý liên quan đến các hoạt động và nghiệp vụ của VAMC; Hướng dẫn, chỉ đạo việc áp dụng pháp luật, phổ biến kiến thức pháp luật trong toàn hệ thống VAMC.

Giá Tôn Múi Cập Nhật Từ Sáng Chinh Năm 2021

Ban Kiểm tra – Giám sát có chức năng tham mưu cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc trong việc làm chức năng giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, tuân thủ quy trình, qui định, chính sách nội bộ, thủ tục được ban hành trong nội bộ VAMC; xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát các hoạt động ủy quyền của VAMC cho tổ chức tín dụng; Đề xuất các kiến nghị nhằm nâng cao tốt nhất của hệ thống quy trình, quy định, góp phần bảo đảm VAMC hoạt động thông suốt, an toàn, hiệu quả, đúng pháp luật.

Ban Công nghệ thông tin có chức năng tham mưu cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc: Hoạch định, xây dựng chiến lược, kế hoạch , chương trình phát triển CNTT , truyền thông của VAMC; Quản lý, vận hành và phát triển hệ thống CNTT gồm: Cơ sở vật chất, thiết bị phần cứng, phần mềm ứng dụng,… của VAMC bảo đảm hoạt động an toàn, liên tục, thông suốt , hiệu quả. Đầu mối quản lý toàn bộ hệ thống CNTT đảm bảo thống nhất trong toàn hệ thống VAMC , và cung cấp, chuyển giao các hệ thống CNTT với các đơn vị ngoài hệ thống VAMC; Nghiên cứu, xây dựng, phát triển và bảo trì các ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động VAMC; Hỗ trợ các đơn vị trong VAMC về CNTT trong việc khai thác, vận hành các chương trình ứng dụng; Đào tạo , và phát triển nguồn nhân lực CNTT và dùng CNTT cho toàn bộ hệ thống đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án CNTT; Kiểm tra, giám sát hoạt động CNTT tại các đơn vị trong VAMC, đảm bảo sự tuân thủ, an toàn , và hiệu quả.

Ban Tài chính – Kế toán có chức năng tham mưu cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc trong lĩnh vực tài chính, xây dựng cơ bản, tài sản cố định, tổ chức công tác hạch toán kế toán, phân tích hoạt động kinh doanh, quản lý vốn và tài sản của VAMC; tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra công tác tài chính kế toán trong toàn VAMC.

Ban Hành chính – Nhân sự có chức năng tham mưu cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc trong công tác Tổ chức cán bộ, Hành chính quản trị , Thư ký tổng hợp của VAMC; tổ chức, kiểm tra các đơn vị làm các quy định, quy chế, quy trình, nội quy lao động , các chế độ chính sách liên quan đến người lao động.

Văn phòng hỗ trợ cho việc Hội đồng thành viên chính là đơn vị thuộc bộ máy tham mưu, hỗ trợ việc cho Hội đồng thành viên, có chức năng xây dựng chương trình, nội dung thực hiện việc của Hội đồng thành viên, các thành viên Hội đồng thành viên. hỗ trợ Hội đồng thành viên theo dõi tình hình làm các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng thành viên; tổng hợp và cung cấp các thông tin cho Hội đồng thành viên trong quản lý, điều hành hoạt động các đơn vị thuộc bộ máy tổ chức của VAMC; kiểm tra việc tuân thủ chương trình công tác, quy chế điều hành của Hội đồng thành viên đối với Ban Điều hành, các Ban tại Trụ sở chính , và các đơn vị thành viên.

Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị thuộcCông ty Quản lý tài sảncó chức năng, nhiệm vụ đại diện cho Trụ sở chính Công ty để xử lý nợ, làm mua, bán nợ theo giá trị thị trường và quản lý tài sản của VAMC tại thành phố Hồ Chí Minh , và khu vực phía Nam; , các nhiệm vụ khác theo quy định về quy chế tổ chức , hoạt động của Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì?

Tìm hiểu thêm: Analog