Thống nhất với đề xuất của LICOGI về việc tham gia dự án thuộc Chương trình “Cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty”

Thứ trưởng Trần Văn Sơn cho biết: Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI) là doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Xây dựng, hiện đầu tư và thi công nhiều dự án lớn như nhà máy thủy điện Bắc Hà, Cẩm Thủy 2, khu đô thị mới Thịnh Liệt…Thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính Phủ, LICOGI đã xây dựng Đề án tái cơ cấu và nâng cao quản trị doanh nghiệp giai đoạn 2012 – 2015, tầm nhìn đến năm 2020, được Bộ Xây dựng phê duyệt.

Bộ Xây dựng đã thống nhất với đề xuất của LICOGI vÒnguyện vọng được tham gia Dự án 2 thuộc Chương trình “Cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty” do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ; nhằm thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, bao gồm tái cấu trúc ngành nghề kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp và mô hình tổ chức quản lý, đổi mới và nâng cao quản trị doanh nghiệp và tái cơ cấu tài chính nhằm lành mạnh hóa tình hình tài chính, nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Bộ Xây dựng đã giới thiệu LICOGI với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Phát triển Châu Á để xem xét, lựa chọn Tổng công ty được tham gia Dự án.

Thùy Anh (baoxaydung.com.vn)